Middle East Armenian Portal
Home News Forums   Articles   Directory Links Downloads Photos Services Events Calendar About us  
UAE Armenians
History Map Events Calendar News Commentaries School Forum Other Forums Azad-Hye Group Parev Emirates Badouhan Emirates Embassy Citizenship Russian  
 

Billorian family Monday, October 27, 2008

I send you my greetings. My name is Alicia Billorian. I live in Buenos Aires (Argentine). I am writing to Azad-Hye website aiming at finding my family. I learned through internet that a lady with the surname Billorian lives in your country. Please ask her about this and forward my email to her. My grandfather’s name was Bedros Billorian, my mother was called Makrouhi and her brothers were Melik and Sarkis. During the Genocide they were living in Akshehir and they were deported to Athens, after which they moved to Buenos Aires (Argentine). My mother had only one child (me) and her brothers did not have any children. Therefore, I am the only remaining person from this family. This is why I am looking for any other members. It is possible that I find someone Billorian who might not be from my family, or I might really find someone from the same Billorian family of Akshehir. The life of the Armenians has been like this. The Genocide by Turks has created such stories in our lives. I am thankful for your time. You do not have duty to answer me, but I am really anticipating your reply. I would like to thank you once again. Alicia Billorian alibillor@hotmail.com Buenos Aires (Argentine)

 

Կը բարեւեմ ձեզ: Անունս Ալիսիա Պիլլորեան է: Կ՛ապրիմ Պուէնըս Այրըս (Արժանթին): Կը գրեմ Ազատ-Հայ կայքէջին, նպատակ ունենալով իմ ընտանիքս գտնել: Ինթերնեթի միջոցով իմացայ թէ Պիլլորեան անունով տիկին մը կ՛ապրի ձեր երկիրը: Խնդրեմ իրեն հարցուցէք և իմ ի-մեյլս տուէք: Մեծ հօրս անունը Պետրոս Պիլլորեան էր, մայրս Մաքրուհի էր, եղբայրները Մելիք և Սարգիս: Ջարդի ժամանակ կ՛ապրէին Աքշեհիր և փոխադրուեցան Աթենք, որմէ ետք Պուէնըս Այրըս (Արժանթին): Մայրս միայն մէկ զաւակ ունեցաւ՝ ես, եղբայրները զաւակ չունեցան, ուրեմն մինակ ես մնացի այս ընտանիքէն և ատոր համար կ՛ուզեմ ընտանիքս փնտռել: Կրնայ ըլլալ որ Պիլլորեան մականունով գտնեմ բայց չըլլան իմ ընտանիքէս, կամ կարելի է գտնեմ Աքշեհիրէն նոյն ընտանիքէն: Հայերուն կեանքը այսպէս է, Թուրքերուն ջարդը այսպիսի պատմութիւններ գրեց մեր կեանքին մէջ: Շատ շնորհակալ եմ ձեր ժամանակին համար: Դուք պարտականութիւն չունիք ինծի գրելու, սակայն կը սպասեմ ձեր պատասխանը, կրկին շատ շնորհակալ եմ: Ալիսիա Պիլլորեան: alibillor@hotmail.com Պուէնըս Այրըս (Արժանթին):


Arsineh Khachikian's book signing session in Dubai Monday, October 27, 2008
Arsineh Khachikian's book signing session in Dubai

Comments on the Armenian Party in Dubai (11 October 2008) Saturday, October 25, 2008

We received many encouraging comments regarding the Armenian Party in Dubai (11 October 2008, see photos below). Here are two of them:

Thank you very much. It was great event, I really enjoyed it, and thank you very much for the efforts and time you have put in to make this happen, highly appreciated. P. Barsoumian 

It was great to meet you! Thank you for organizing!! let's keep in touch and if I can help out in the future, please let me know. T. Zokian


Photos of the Armenian Party in Dubai (Carlton Tower Hotel, 11 October 2008) Friday, October 24, 2008
More photo are available here

Call a spade a spade Wednesday, October 22, 2008

Voluntary work is the backbone of our community life. Many members offer their time and energy to serve community objectives.

However, with sadness, we witness that the number of inactive members in community bodies is growing. In a committee of nine, it is common to see only one or two active members.

It has been customary in the UAE Armenian community to occupy seats for promoting personal image or for the satisfaction of the overstretched ego.

The problem is so alarming that the National Council prefers to keep silent. After all, it is a risky business to face the reality and find solutions for chronic issues.

Sebouh Armenagian's article helps us to define the real role of such inactive people. Read the article here.


A comment on Andre's article Wednesday, October 15, 2008

Hey there, I see that Andre is popular in UAE also. I am Iranian-Armenian, I live in Dubai and I will be happy if someone gives me information about Armenian events and everything Armenian. I used to live in Armenia and now it is hard to live without Armenian friends. I will be happy if you give me information. Thanks and bye-bye.

Read the report on Andre's new CD:

Find your Secret of Happiness with Andre


Proposal on the use of the community hall in Sharjah Friday, October 10, 2008

Community Hall in SharjahAddressed to:

- Council of the Armenian Community in Northern Emirates
- Committee of Saint Gregory the Illuminator Armenian Church of Sharjah (UAE) 

We are writing to you for a permission to use the Pierre Keusseyan hall in Sharjah for community gathering purposes on Fridays after the Holly Mass.

We often hear from our Church and Community leaders of the need to attract more people to attend the Church service and become more involved in the community life, however, for a number of reasons this message does not get to the community. One of the reasons for the low attendance could be due to lack of activities provided after the Mass. Those attending the Mass leave immediately after the service whilst some youth stay behind with the hope to meet new people and catch up with the others in the  courtyard when there is a huge empty hall which has a lot of potential and could be utilized for various purposes. Read more.


Armenian citizenship application requirements in Armenian Saturday, October 04, 2008

Few weeks ago we posted a detailed list of requirements for Armenian citizenship applicants.

We have prepared now the same list in Armenian language.   

Click here to see the 11 requirements.

 


Parev Emirates project in Armenian language Saturday, October 04, 2008

What is Parev Emirates?

Parev Emirates is a program designed by Azad-Hye Group to welcome Armenians who arrive in the United Arab Emirates either for living there or on their way to other countries.   

The text of Parev Emirates project is ready now in Armenian language. See English and Armenian texts here.


Abu Dhabi Armenian community member Alice Ohanesian married Friday, October 03, 2008

Alice Ohanesian marriedFadi Al-Natour and Alice Ohanesian married in Amman, Jordan, on Friday 5th September 2008.

Alice has lived most of her life in Abu Dhabi, where she has attended the Armenian weekly school for many years. Her mother Mrs. Arous has been a veteran teacher in the school, where she continues to take responsibilities.

We congratulate the married couple and their parents and relatives.


Abu Dhabi: Armenian School and Sunday School starting date (11 October 2008) Monday, September 29, 2008

The Council of the Armenian Community of Abu Dhabi has the pleasure of informing you the following:

1. Abu Dhabi Armenian School:
Re-Entrance Date: Saturday 11th October 2008
Location: St. Joseph School
Class Timing: 10:00 a.m. – 12:15 p.m.
Yearly Tuition: Dhs 350/= including bus transportation

The teachers and the principal cordially invite all the parents to accompany their children on the first day of school at 9:30 am to strengthen the bilateral ties between the parents and the school teachers and most importantly to listen to the welcome message of the School’s Principal.

On this occasion a small reception is organized as well.

2. Sunday School:
Re-Entrance Date: Saturday 11th October 2008
Location: St. Joseph School
Class Timing: 12:30 – 1:30 p.m.

THE COUNCIL OF THE ARMENIAN COMMUNITY OF ABU DHABI

Original Announcement in Armenian and English (PDF format, 1 page)


Forum: Armenian language grammar course Saturday, September 27, 2008
By Nishan Basmajian
 
With great joy I read the National Council’s (Ազգային Վարչութիւն) circular where it was announced about Armenian language grammar course starting from 9 July 2007. It is with great sorrow that few months later we heard about the unannounced demise of this new born child. I advise my friends and colleagues to look again into the matter, reconsider their decision in this respect, analyze the causes of the failure of their first attempt and take modified and more practical steps to make things happen.
 
As I stated in my article dated 4 July 2007, "I had not entirely lost my hope, but frankly speaking, I was thinking that the YEAR OF THE ARMENIAN LANGUAGE was hardly going to be marked in our community. I am happy that my guess proved to be wrong. Of course the final evaluation will be based on the results that will be achieved from this course."
 
The results achieved are not satisfactory today. But that shouldn't mean much. Remember the famous Armenian song: "Dzidzernage pouyn ge shine" (Ծիծեռնակը բոյն կը շինէ / the swallow builds its nest). It clearly highlights the determination of the Armenian people (symbolized here by the swallow): "Payts an tartsyal pouyn ge shine, yev ge shine yev gerke, amen mi shugh vor gbtsene ir hin pouyne ge hishe..." (Բայց ան դարձեալ բոյն կը շինէ, եւ կը շինէ եւ կ'երգէ, ամէն մի շիւղ որ կպցնէ իր հին բոյնը կը յիշէ. Read the whole poem in Armenian here). Once we lose determination then we lose everything.
 
A year ago, I congratulated the Council, but also WARNED it and the public: "As a word of precaution ... I would like to underline a trait in our national character, according to which we are determined to be loyal to our VALUES. Therefore when we come face to face to new phenomena, especially like the idea of this serious and useful course, we either get excited (instantly) or look into the matter with bemusement and carry on with our normal life."
 
More than one year have passed since the posting of this message and I am still in the view that "... there is a need in this case for marketing efforts in order to spread this idea, something that cannot be achieved solely by sending circulars. There are many ways to attract and invite our sisters and brothers to this beautiful idea and see how it will be materialized." One of the ways is to invite a professional teacher of Armenian language (Հայերէնի ուսուցիչ) for few months with a fee.
 
I believe that media available in this community (e.g. Azad-Hye) will respond positively to this call and provide its share of marketing
 
Awaiting to read the new announcement for the reopening of the grammar lessons.
 
Express your view by clicking the forum button:
 
forum icon

Armenian Party in Dubai (11 October 2008) Friday, September 26, 2008
Azad-Hye
Armenian Party in Dubai (11 October 2008)
 
 
Upcoming Event
 
Armenian Party
Middle East Armenian Portal
www.azad-hye.net (English)
www.azad-hye.org
(Arabic)
www.azad-hye.biz (Business)
Dear Friends,

 
Almost everyone in Dubai has a busy lifestyle with daily hard work and other obligations.  
 
It is an ongoing concern that that Armenian occasions, especially those with social nature, are limited in Dubai.  

We hope that with similar events we can fill the gap and create an opportunity for networking and further enhancement of the communication between our fellow members.

Sharing moments of happiness and joy is an important act, that we must not disregard.
 
Let us come together and enjoy an energetic Armenian party.  
---------------------------------------- 
Party at "The Greek Taverna"
 
Saturday, 11 October 2008, starting from 09:00 pm, in the Carlton Tower Hotel, Baniyas Street, Deira, Dubai (Hotel Tel: 04-2227111).
 
Special price for our members and friends AED 80
 
Price includes:
Cold apetizers: Greek salad, tarama salad, tzatziki, etc.
Hot apetizers: Grilled fetta cheese, kolokithakia, soutzoukakia, etc.
 
Note: Main course and soft or alcoholic drinks are extra upon consumption.
 
Feature: Great dancing opportunity. Armenian music and live songs by organist Raffi.  
 
 
Prior reservation is necessary in order to arrange proper seating (see below).
 
Where & When
"The Greek Taverna"
Carlton Tower Hotel, Deira
Dubai,
Saturday, 11 October 2008
9:00PM
 
 
 
For reservations please contact
(click a name and send WILL ATTEND message) 
Serine Gharibian 050 3678820
Suzy Karadjian 050 4775603
Socrates Arakelyan 050 1150888
Hrach Kalsahakian 050 6144787
 
More on Azad-Hye Group activities

Newborn: Jivan Gregorio Robles Thursday, September 25, 2008

Tanya Goudsouzian with her two children

Dear Family & Friends,
 
We are proud to announce the arrival of Jivan Gregorio Robles on 3 September 2008 at 1.21pm.

Jivan is an old Armenian-Persian name, which we feel suits this serious-looking baby with the impressive nose. Jivan is pronounced with an English J, and not Hivan or Khivan in Spanish, por favor.
 
We selected Gregorio as a middle name because it was the day of San Gregorio Magno, as well as for the striking resemblance he bears to his maternal grandfather, who also carries that name.
 
Love,
The Robles-Goudsouzians

(Juan Robles and Tanya Goudsouzian)

Photo: Tanya Goudsouzian with her two children

Tanya Goudsouzian in Azad-Hye Directory


Giragnorya Armenian school - Sharjah Thursday, September 25, 2008

The Giragnorya Armenian School will start on 26 September 2008.

The lessons will continue every Friday 11:00am -12:30pm.

Location: The Ohannesian Armenian weekly school, Sharjah

Church Committee of the Saint Gregory Armenian Church in Sharjah

Announcement in Armenian (PDF format)


Memorial service for Maro Kalaydjian Thursday, September 25, 2008

We would like to express our sincere condolences to the family and relatives of Maro Kalaydjian, who sadly passed away.

Memorial service will be held at the Armenian Church in Sharjah, on Friday 26 September 2008, following the Holy Mass.

Condolences will be accepted by Kalaydjian family after the service.

Announcement text by the Council of the Armenian Community (PDF format, in Armenian)

Details of the Holy Mass on 26 September 2008 (location, time, etc.) are available here.


Open letter to my absent reader Thursday, September 25, 2008
Articles > Azad-Hye HASARAGAGAN (in Armenian) > ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ԲԱՑԱԿԱՅ ԸՆԹԵՐՑՈՂԻՍ

Nishan Basmajian

ԲԱՑ ՆԱՄԱԿ ԲԱՑԱԿԱՅ ԸՆԹԵՐՑՈՂԻՍ ԿԱՄ "Les absents ont toujours Tort"

Գրեց՝
ՆՇԱՆ ՊԱՍՄԱՃԵԱՆ

Սիրելի Բացակայ Ընթերցող,

Գիշերը տուն վերադարձայ հայու հպարտութեամբ լեցուած, լիցքաւորուած հայկականութեամբ, միտքս հարստացած պատմութեամբ, տրամադրութիւնս՝ բարձր։ Ներկայ եղած էի Հիւսիսային Էմիրութեանց Ազգային Վարչութեան կազմակերպած Հայաստանի Հանրապետութեան վերանկախացման 17րդ տարեդարձի տօնակատարութեան։ Դեսպան Վահագն Մելիքեան զիս իր յուշերով տարած էր 17 տարի առաջ, երբ հայ ժողովուրդը երկունքի մէջ էր, ծնելու համար այսօրուան վերանկախացած հանրապետութիւնը, իսկ Կորիւն Սրբազանը զիս տարած էր 130 տարի առաջ, երբ անմահն Րաֆֆին տեսիլքը կ՚ունենար Արարատի վրայ տեսնելու հայկական դրօշ:

Փորձեցի քնանալ։ Չկարողացայ։ Ուղեղս չէր  քնանար: Բան մը զայն կը խայթէր։ Տրամադրութիւնս՝ գրեթէ քանդուած։ 

Read more.


Sevag comments on Armenian National day celebration in Sharjah Thursday, September 25, 2008

Not more then 40 Armenians attended the celebration of Armenian National Day,  that's including the members of the Azakyin Vartchoutyoun, the priest and the speakers.

Well, it was a shame to see such an important date and the complete ignorance of the thousands of Armenians living in Dubai, Sharjah not to attend.

Almost NO Armenia Armenians were present!

The blame this time wasn't on the traffic, neither the construction happening around the compound.

I blame it mainly on the organizers.

First: No propaganda, no hard work, no people, sending a fax isn't enough.

Second: Azkayin Vartchoutyoun should realise why people are avoiding them; events attended by only dozens of people are becoming too regular.

Read more here


Azad-Hye Badouhan (Window) Project Thursday, September 25, 2008

Badouhan projectThis is a project where UAE Armenians express their views about community and other issues.

Here is the view of our first contact:

E.M. was contacted on 25 September 2008. He is very communicative personality. Once he knew the subject of our discussion was the Armenian community, he felt comfortable and seemed eager to talk openly and to express his views without reservation. He lives in Sharjah.

He said that the Armenian Council has neglected the young and is not catering for their needs. He remembers a bowling event that happened few years ago in Ajman. Since then he does not remember anything related to the youth in this community.

Location is not a problem to E.M. He can go wherever needed in order to attend an Armenian event. "Traffic does not scare me off. Just tell me there is an event that suits my needs and I am ready to attend", he explained.

The monthly calendar of events in the community is very weak, he said. Many things could be done in order to improve this situation.

"I am sure dozens of Armenians are arriving every week in this booming country. There should be someone, maybe a body, who could keep track of these arrivals and see how they can be integrated in the society. It is important to know what talents and capabilities these new comers bring with them and how they can contribute to the wellness of the community, besides providing them with solutions about their ordinary problems", he said, emphasizing that the traditional events in 24 April, 28 May and 21 September are not enough to create community bonds.

*Photo taken from the new premises of the Embassy of Armenia in Abu Dhabi.

Permanent page of Badouhan project


Commemoration of the 17th Independence Anniversary of the Republic of Armenia Saturday, September 20, 2008

Under the Patronage of Archbishop Goriun Babian, Catholicosal Vicar For the diocese of Kuwait and the Arabian Gulf Countries.  

Will take place on Monday, 22nd September 2008 at 7:00 p.m., at the Pierre Keusseyan community hall.

H. E. Vahagn Melikian, Ambassador of the Republic of Armenia to the U.A.E. will be the day’s speaker.

All community members are invited to participate.

We would like to bring to your attention that road works are in progress in Sharjah and therefore you should plan your journey to this event in advance.

Council of the Armenian Community in the Northern Emirates

Note: Armenia became an independent state on 21 September 1991

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 
Bookmark and Share


Announcements
Azad-Hye Diary
UAE Armenians


   

Home · News · Forums · Articles · Directory · Links · Downloads · Photos · Services · Diary · Events Calendar · About Us

Copyright © Azad-Hye, 2003-2009. All Rights Reserved.