Middle East Armenian Portal
Home News Forums   Articles   Directory Links Downloads Photos Services Events Calendar About us  
UAE Armenians
History Map Events Calendar News Commentaries School Forum Other Forums Azad-Hye Group Parev Emirates Badouhan Emirates Embassy Citizenship Russian  
 

Announcement from the Ladies' Committee related to Yoga lessons Saturday, December 28, 2013

We are pleased to inform you that the “Yoga Lessons” will be resumed on 8th of January 2014. Classes will be conducted by professional yoga and meditation instructor; Leon Kevorkian.

Location: Pierre Keusseyan hall—Sharjah.

Monthly fee: 160/-AED

For registration and further inquiries contact Armenian Complex Office: 06 5660320

Why YOGA?
 Stronger joints & muscles
 Healthier glands & organs
 Rejuvenated nervous system
 More peaceful mind & balanced emotion

The ladies committee


How to follow UAE Armenian community news and activities? Saturday, April 16, 2011

You can follow UAE Armenian community news and activities through one of the links provided here.

 

 


Garbis Khorozian's program for Diocesan (Temagan) elections (01 April 2011) Thursday, April 14, 2011

Garbis KhorozianԹԵՄԱԿԱՆԻ ԹԵԿՆԱԾՈՒԹԵԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ՝ ներկայացուելիք Կարպիս (Կարօ) Խորոզեանի կողմէ:

1- Զարկ տալ համայնքի հայութեան եւ ի մասնաւորի մատղաշ սերունդի ազգային հայրենասիրական դաստիարակութեան՝ նպատակ-կիզակէտ դարձնելով Հայրենիքը՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԸ, ստեղծել անոնց մէջ ազգային արժանապատուութեան գիտակցութիւնը:

2- Զարկ տալ միասնականութեան ոգու, օգտագործելով անոր ներուժը հայանպաստ ու հայրենանպաստ համընդհանուր գործին:

3- Ստեղծել Թեմական պաշտօնական կայքէջ՝ Արաբական Էմիրութեանց հայութեան համար, իրազեկելու՝ Թեմական եւ Ազգային եւ որեւէ այլ միութիւներու աշխատանքներուն մասին, տեղեղեկատուական հիմնական աղբիւր դառնալով ազգային միջոցառումներուն:

4- Հաւատալով հայ դպրոցի հայակերտման մեծ դերին, ճիգ չխնայել ամենօրեայ վարժարան ունենալու ուղղութեամբ, վերստեղծելով դրական եւ ազդու միջավայր զայն իրանակացնելու՝ որը շատ շատերու համար, դժուար բայց ԻՐԱԿԱՆԱՆԱԼԻ երազ է:

5- Համարժէք օգտագործել համալիրը զանազան միջոցառումներու՝ տրամադրելով զայն բոլոր հայկական միութիւներուն:

6- Ստեղծել աւագանի բաղկացած գաղութի ազգային կեանքին մէջ ծառայած վաստակաւոր անդամներէն:

7- Ազգային կառոյցին (վարչական եւ այլ մարմիններու) մէջ ներգրաւել հայրենասէր եւ ատակ տարրեր:

8- Թեմականի գործունէութիւնը տեսնել «մէկ ամբողջութիւն» սկսբունքին մէջ:

9- Երկար տարիներէ ի վեր սպասուած՝ թեմական կանոնագրութիւնը վերատեսութեան ենթարկելու աշխատանքը ամբողջացնել:

Վերոնշեալ կէտերը իրականացնելու համար, հարկաւոր են միասնական եւ ամբողջական ուժերու լարում:

Միասնաբար հռչակե'նք յառաջիկայ քառամեակը՝ բարեփոխման սկիզբ:

Տուպայ, 31 Մարտ 2011


Below is Garbis Khorozian pledge on 02 April 2011 after he won the elections
Կարպիս Խորոզեանին խօսքը ընտրուելէն ետք 02 Ապրիլ 2011ին

Հարգելի բարեկամներ,

Առաջին հերթին շնորհակալութիւն կը յայտնում Հրաչ Քալսահակեանին այս ֆորումը ստեղծելուն համար, որը հնարաւորութիւն ստեղծեց ճանաչելու միմյանց եւ քննարկելու հայութիւնը յուզող հարցերը, յատկապէս՝ Արաբական Միացյալ Էմիրութիւններու համայնքային խնդիրները:

Ինչ կը վերաբերի Թեմական ընտրութիւններուն, նախ կը շնորհաւորեմ նորընտիր Թեմական գործընկերներս եւ ափսոսանք կը յայտնեմ Հրաչի եւ Փառէնի անյաջողութեան համար, վստահ եմ երկուսն ալ անձնուէր ազգայիններ են, եւ շատ բան ունին ընելու այս համայնքին համար:

Կը հաստատեմ բարեփոխումներու մեկնարկումը այս գաղութին մէջ եւ կը խոստնամ մնալ հաւատարիմ իմ նախընտրական ծրագիրին եւ ճիգ չխնայել իրագործելու համար զանոնք:

Պիտի աջակցիմ որեւէ քայլի կամ գործունէութեան, որոնք շահեկան են եւ կը նպաստեն համայնքի եւ հայրենիքի բարգավաճման:

Ինչպէս ձեզմէ շատերը՝ ես նաեւ, կը ցանկամ տեսնել իմ որդին որպէս գիտակից հայ, հպարտ իր ազգային պատկանելիութեամբ ու ծառայէ ազգին ու հայրենիքին:

Ուժեղ ե՛նք երբ միասի՛ն ենք.

Յաջողութիւն եւ առողջութիւն կը մաղթեմ ձեր բոլորին:

Տուպայ, 02 Ապրիլ 2011

Տեդադրուած ԱՄԷի ֆեյսպուքի ֆորումին մէջ՝
http://www.facebook.com/home.php?sk=group_125006974225562


Liza Karajian: It is not easy to pay accumulated azkayin dourk (national tax) Wednesday, March 30, 2011

My concern is that as part of the preparation to Temagan Elections there should be a group working on the constitution points to be more attainable and workable - for example there should be a group asking for the azkayin dourk (national taxation) every year. The experience in Kuwait was like that. Every year we had a visitor from the committee asking for the number of members in our family and collected the amount we had to pay. The situation is not like that in the UAE. Although one can brag and say "you should have devotion towards your community and do your payments", but some might point out that, especially in these hard economical times, it is not easy to pay an accumulated azkayin dourk for the last ten years. I believe this issue will keep the democracy of voting in a very narrow circle in our society, but if we collect the taxation year by year, our respectful members would not feel the big difference and would not be prevented from their legal right to vote and they would pay even more attention to what is going on in our community. 

Azad-Hye comment: Article 42, paragraph 8 of the Diocesan Constitution (see below) says the following: "Diocesan Council decides a national tax (Ազգային տուրք) according to the capability of the community members...". Until today this fundamental principal has been ignored by our officials who instead of saying "welcome" to the newcomers, they bluntly ask "have you paid your tax?". Imagine someone who is in the UAE since 1997 and has not paid national tax since then. This means that he/she was punished in 1998, 2002 and 2007 by not being able to vote. Effectively this person was punished 3 times for the same "crime". He/she will be punished again on 1st April 2011. After doing so how can we expect that an average Armenian approaches community life with good will.

The full text of the consitution of the Diocese of Kuwait and Arabian Gulf Countries of the Catholicosate of Cilicia, singed on 30 April 1994 by the Catholicos Karekin II is available here.


Sebouh Armenagian: Vote according to your judgment and free will Wednesday, March 30, 2011

Sebouh ArmenagianI would like to inform you that I was very active in the community since 1990s and served in all kind of committees, up to the date that I submitted my candidacy to Diocesan (Temagan) elections in 2002 in Sharjah. Although most members of the community were well aware about my dedicated work in the community and despite the fact that many of them encouraged me to come forward for these elections, nevertheless, the same people who encouraged me voted against me.

I am sure most of the readers will be surprised to read this. I might predict that the same will happen to Hrach, because behind-the-curtain-tactics have not been changed in our community. Based on confirmed sources, an active member in our community, who has a wide knowledge and experience in Armenian issues (similar to my close friend and colleague Hrach Kalsahakian) was recently discouraged from submitting his candidacy to Temagan elections for undisclosed reasons.

According to my experience Hrach Kalsahakian is the first person who is presenting a program (agenda) in Temagan Elections and I will be happy if the other candidates will also announce their agendas.

I request all close friends and members of the community to vote according to their judgment and free will.

Posted in UAE Armenian Forum on 31 March 2011


A very weak participation in previous Diocesan elections Wednesday, March 30, 2011

Last Diocesan elections in 2007 took place with the participation of only 3.2% (three point two percent) of the Armenians in Dubai and Northern Emirates.

Diocesan Elections in February 2007
Results:
Haygaz Tahmasian: 116 votes
Sebouh Manjikian: 97 votes
Varouj Nerguizian: 93 votes
Ara Keusseyan: 88 votes
Hrayr Soghomonian: 85 votes

228 individuals had the right to vote (only 5.7% of the estimated 4.000 Armenians living in Dubai and Northern Emirates).
130 individuals voted (only 3.2% of the estimated 4.000 Armenians living in Dubai and Northern Emirates).

In other words: Only around 6 persons out of 100 persons had the right to vote in our community and only around 3 persons out of 100 went for voting. This is the face of our society.


Sharjah and Abu Dhabi candidates Saturday, March 26, 2011
Yesterday was the last day for submitting candidacy in Sharjah and Abu Dhabi for 1st April 2011 elections.

The following are the candidates in Sharjah (alphabetic according to the surname). Total 7 for 5 seats.

Paren Hovsepian
Hrach Kalsahakian
Ara Keusseyan
Garbis Khorozian
Varouj Nerguizian
Hrayr Soghomonian
Haygaz Tahmasian

The following are the candidates in Abu Dhabi (alphabetic according to the surname). Total 4 for 4 seats. All candidates have a guaranteed seat in Abu Dhabi, but they will find out who gets the highest votes.

Zareh Amadouni
Vartkes Arzoumanian (Dr.)
Setrag Der Melkonian
Vahe Yeretsian

Hrach Kalsahakian's program for Temagan (Legislative) elections on 1st April 2011 Friday, March 25, 2011

Hrach KalsahakianEnglish text (see Armenian text below)

Create the website of the Armenians of Dubai and the Northern Emirates and involve young individuals in our community in media work.

Seriously study the plan of establishing a daily Armenian kindergarten in Sharjah.

Establish a body to extend warm welcome to the newcomers and lead them into community life.

Create opportunities for teenagers and young individuals to enjoy the care and attention of the community and involve the capable ones into community bodies.

Establish a house-museum inside the Armenian center to introduce our culture to the public and to foreigners.

Activate the Armenian center through diverse events. Enhance religious life.

Furnish the Armenian center with modern communication and audiovisual means as well as with sports and useful educational and pass-time instruments.

Search for talents inside the community.

Honor all those who had served in our community in the past.

Involve in community life Armenians who do not speak the mother language, using an easy and understandable language with them.

Assist organizations and groups that are active in the Armenian community.

Help Abu Dhabi Armenians to solve their problems.

Keep close and cooperative relationship with Armenians in nearby communities such as Kuwait and Qatar.

Develop practical relationship with the Embassy, by participating in several programs by the Ministry of Diaspora, such as "Ari Tun" (Come Home), preparatory courses for journalists, teachers, etc. Enlighten the public about the benefits of dual-citizenship.

Communicate with Emirati and Foreign scientific, educational, social and cultural bodies and individuals in Dubai and Northern Emirates.

Revise the diocesan constitution, preserving its spirit but harmonizing the content to present-day needs.

Sharjah, 22 March 2011

Text in Armenian

Հրաչ Քալսահակեանին թեմական թեկնածութեան ծրագիրը
(երկու տարուայ)

Ստեղծել Տուպայի եւ Հիւսիսային Էմիրութեան հայութեան պաշտօնական կայքէջը եւ ներգրաւել գաղութին պատանի եւ երիտասարդ տարրերը լրագրական գործին մէջ:

Լրջօրէն ուսումնասիրել ամենօրեայ հայկական մանկապարտէզ հիմնադրելու ծրագիրը:

Ստեղծել մարմին գաղութի նորեկ անդամները սիրալիր ընդունելու եւ ազգային կեանքի առաջնորդելու:

Հնարաւորութիւն տալ գաղութի պատանի եւ երիտասարդ տարրերուն հայկական միջավայրի գուրգուրանքը եւ ուշադրութիւնը վայելելու՝ ներգրաւելով ատակ տարրերը վարչական եւ այլ մարմիններու մէջ:

Համալիրէն ներս ստեղծել տուն – թանգարան՝ հայ մշակոյթը հանրութեան եւ օտարներուն ներկայացնելու:

Աշխուժացնել հայ կեդրոնը զանազան միջոցառումներով: Զարկ տալ հոգեւոր դաստիարակութեան:

Կեդրոնը օժտել արդի հաղորդակցական եւ լսատեսողական միջոցներով, ինչպէս նաեւ մարզական եւ օգտաւէտ ժամանցի սարքերով:

Երեւան հանել եւ քաջալերել գաղութի տաղանդաւոր դէմքերը:

Պատուել ազգային կեանքէն ներս կարեւոր ներդրում ունեցող անձերը:

Օտարախօս հայերը ներգրաւել ազգային կառոյցին մէջ՝ իրենց համար ընբռնելի լեզու գործածելով:

Գործնականապէս օժանդակել գաղութին մէջ գործող հայկական կազմակերպութիւններուն եւ խմբաւորումներուն:

Աջակցիլ Ապու Տապիի գաղութին՝ խնդիրները հարթելու:

Մօտակայ գաղութներուն հետ (ինչպէս Քուէյթ եւ Քաթար) պահպանել սերտ եւ համագործակցական յարաբերութիւններ:

Մշակել գործնական յարաբերութիւններ դեսպանութեան հետ, մասնակցելով Սփիւռքի նախարարութեան կարգ մը ծրագիրներուն, ինչպէս «Արի Տուն», լրագրողներու եւ ուսուցիչներու վերապատրաստման ծրագիրներ, եւայլն: Լուսաբանել հանրութիւնը՝ երկքաղաքացիութեան օրէնքներէն օգտուելու:

Հաղորդակցական կապ ստեղծել Տուպայի եւ Հիւսիսային Էմիրութիւններուն մէջ գործող արաբական եւ օտար գիտական, կրթական, ընկերային եւ մշակութային մարմիններուն եւ անհատներուն հետ:

Վերատեսութեան ենթարկել թեմական կանոնագրութիւնը՝ պահպանելով ոգին, բայց համապատասխանեցնելով ներկայ պահանջներուն:

Շարժա, 22 Մարտ 2011


Sharjah school report day 2011 Friday, March 25, 2011

On 18 March 2011 students of Sharjah Ohannesian Armenian School received their first term's school reports (click here to see the cover page of a sample report).

The below photos are taken from KG2 and 2nd grade classes.

 

 


Sharjah Armenians got talent Friday, March 25, 2011

The Cultural Committee of the Armenian Community in Dubai and Northern Emirates organized an evening dedicated to the Armenian Woman with the participation of talented members of the community who performed Armenian dance, music, songs & poetry. The event took place on Friday, March 4th, 2011, at the Armenian Community Centre. 

The long awaited talent show was a discovery for the audience. They were all surprised to see so many gifted individuals of different ages in our community.

On behalf of the committee, Alin Balian welcomed the audience. The event was aided by Niri Misirian (presentation) and Noriar Kazandjian (technical).

List of participants:

Dance: Talar Kalmajian, Nvart Tengerian, Lucin Yazedjian, Rita Demirdjian, Talar Kazandjian.
Musical play: Suzan Ohanian (piano), Varak Hovsepian (guitar), Noushig Demirdjian, Ohan Balian (guitar)
Song: Lucy Demirdjian, Vartug Karagulleyan, Maria Baghdoyan, Raffi Haleblian, Lara Matosian, Vahe Der Hmayagian. 
Poem reciting: Alis Misrelian, Natali Baghdoyan, Viken Kilenjian, Alin Balian. 
Mimicking nature sounds: Mihran Mihranian.

Photos provided by Alin Balian.

 


Maral Dikbikian from Aleppo visits our community Friday, March 25, 2011

A Parev / Barev Emirates initiative

Maral Dikbikian, Secretary of the Armenian Prelacy of Aleppo, Syria, member of the Armenian Relief Society, visited Sharjah Community Center and Ohannesian School, on 18 March 2011, invited by Azad-Hye.

During the visit Dikbikian met dozens of old friends who are now settled in Sharjah, some of them teachers in the school.

Dikbikian is the typist and proofreader of many Armenian volumes and the translator of one cookbook from English to Armenian about Kessab dishes.  

Photo (from left to write): Guest Maral Dikbikian, Principal Nishan Basmajian, Head of the Board of Trustees of the school Hratch Brunsuzian.

Below: Cover of book translated by Maral Dikbikian about Kessab dishes originally written in English by Zvart Keshishian. 

 


Levon Muradian from Belgium visits our community Friday, March 25, 2011

Levon Muradian in UAEA Parev Emirates / Barev Emirates initiative

Levon Muradian, the moderator of the website of the Armenians in Belgium, visited the Armenian Church in Sharjah and the Ohannesian Armenian School of Sharjah invited by Azad-Hye.

The guest had the opportunity to learn more about our community from the priest Der Aram Deyirmendjian and the principal of the school Nishan Basmajian. He was given a guided tour around the church and the school and was briefed about our community structure and challenges.

He shared some of the problems they are facing in Belgium, especially the issue of integration of Armenians in community life and the relations between Armenians coming from different places such as Armenia, Russia, Turkey, Middle East, etc.

According to him, around 25 thousand Armenians live in Belgium today. There are dozens of weekly Armenian schools, mostly based on individual initiative, such as the one that he has introduced himself.

Muradian was accompanied with his wife and two young children. He was taken also a trip around Dubai as part of Parev / Barev Emirates program.

Photo (From left to write): Hrach Kalsahakian (Azad-Hye editor), Nishan Basmajian (School Principal), Rev. Father Aram Deyirmendjian and guest Levon Muradian. 

Website of Belgium Armenians: http://www.armenian-belgium.be/


Farewell to George Tabakian and family Friday, March 25, 2011

Tabakian family is repatriating to Armenia to start a new life.

Farewell meeting:

Date: Saturday, 26 March 2011

Time: 6:00pm - 9:00pm

Location: The Sapphire - Century Village - Garhoud, Dubai, United Arab Emirates

Note: All visitors will have a 20% special discount on all orders!

Come and say goodbye and wish them good luck.


Mariana Markosian from Abu Dhabi asks about Ari Tun (Come Home) program Thursday, March 24, 2011

Dear Azad-Hye editor,

You posted earlier this week: Minister of Diaspora Hranush Hakobyan will be in Sharjah on 23 March 2011 and will meet the community.

I hope that this will provide opportunity to ask the Minister about Ari Tun (Come Home) program in order to know more about the rules and regulations and to start sending Armenian youth from UAE to take part in this program. I believe this is a great way to make our youth feel related to the country of their ancestors.

Comment by Azad-Hye: The Minister talked in detail about the program and asked the UAE Armenians to take part in it. We hope that the Councils in Abu Dhabi and Sharjah get involved in this program and provide necessary information and encouragement to all those who would like to send their children to Armenia this summer.

More information about the program is available here: http://aritun.mindiaspora.am/ 


Minister of Diaspora Hranush Hakobyan in Sharjah on 23 March 2011 Tuesday, March 22, 2011

Meeting in the Armenian Community Center at 09:00pm.

Հանդիպում Հ.Հ. Սփիւռքի Նախարարին հետ

 

Տուպայի եւ Հիւսիսային Էմիրութեանց Ազգային Վարչութիւնը, սոյն շրջաբերականով կը տեղեկացնէ, որ Հայաստանի Հանրապետութեան Սփիւռքի Նախարար` Տիկ. Հրանուշ Յակոբեան դէպի Սինկափուր իր ճանապարհորդութեան ընթացքին մէկ օրով հիւր պիտի ըլլայ մեր գաղութին:

 

Առ այդ, Վարչութիւնը օգտուելով այս առիթէն հանդիպում մը պիտի կազմակերպէ Նախարարին հետ. հանդիպման հրաւիրուած են գաղութի բոլոր անդամները:

 

Սոյն հանդիպումը տեղի պիտի ունենայ Չորեքշաբթի, 23 Մարտ 2011-ի երեկոյեան ժամը 9:00-ին Համալիրի Բիէր Քէօսէեան սրահին մէջ:

 

Կը քաջալերենք, որ բոլորդ ներկայ ըլլաք վերոյիշեալ հանդիպման օգտուելով այս աննախընթաց առիթէն:

 

Տուպայի եւ Հիւսիսային

էմիրութեանց Ազգային Վարչութիւն

 


Sevag Padoyan's view about building an Armenian church in Qatar Saturday, March 19, 2011

Learn from the experience of UAE Armenians

Dear Qatarahays, How right is it to build another church in your part of the world, spent millions in a foreign land when your homeland needs every kind of rebuildings? What for? Is it really worth the efforts? Knowing by the experience of UAE, building a church and its adjusted school divided the community more, created internal conflicts. The idea of building another one in Abu Dhabi again faced and still facing an amazing amount of bad feelings, badmouthing, made people take sides and broke the community down. Same will happen in your community. Again, instead of wasting your time, energy and money there, invest in your homeland, Armenia.


Armenian students of Choueifat School in Sharjah participate in Cultural Day Thursday, March 17, 2011

A group of Armenian students in Choueifat International School took part in the "Cultural Day" celebrations on 05 March 2011 representing the Armenian Community. Volunteer ladies prepared traditional food and the students displayed it in the Armenian tent besides paintings, sculptures, hand-made souvenirs, books, maps, flags, etc.  

Read more


Mr. and Mrs. Norair Kazandjian at Adiss event Friday, March 11, 2011


Arthur Baghdasaryan is UAE Wednesday, March 02, 2011

Arthur BaghdasaryanSecretary of the Armenian National Security Council (NSC) Arthur Baghdasaryan will pay working visit to the United Arab Emirates in the first week of March 2011.

Baghdasaryan is scheduled to meet with His Highness General Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Crown Prince of Abu Dhabi and Chairman of the Abu Dhabi Executive Council, Saif Sultan Al Aryani, Secretary General of the UAE Supreme National Security Council, and Sheikha Lubna Al Qasimi, the Minister of Foreign Trade of the United Arab Emirates.

 


Sharjah: Avedis Veledian rested in peace Sunday, February 27, 2011

After short illness Avedis Veledian passed away in his residence in Sharjah on 24 February 2011.

Burial ceremony will take place in the Saint Michael Armenian Catholic Church of Kessab, Syria.

See text in Armenian and list of relatives here:

Page : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
 
Bookmark and Share


Announcements
Azad-Hye Diary
UAE Armenians


   

Home · News · Forums · Articles · Directory · Links · Downloads · Photos · Services · Diary · Events Calendar · About Us

Copyright © Azad-Hye, 2003-2009. All Rights Reserved.