Middle East Armenian Portal
Home News Forums   Articles   Directory Links Downloads Photos Services Events Calendar About us  
 
Articles > Society > The art of writing a letter in modern times

 

By Emma Karapetyan

Azad-Hye Special

Nowadays it is very difficult to imagine our lives without mobile phones. Computer programs, mobile phones and other modern ways of communication have gradually pushed out the use of letters. In the past, a letter was one of the most important and interesting ways of communication which slowly got out of use. Not everyone then could write a proper letter. Writing a letter was considered an art. And if writing a letter was considered an art in the past then could that mean that nowadays youngsters are not artists anymore? It only takes minutes to write a letter, maybe we should think about it? People in the past were thinking long about what kind of paper to choose for their letter, what shape to give to the letter, how to decorate it in the desired style. And after that they would tie it up with thread and would put a seal it. At the end of 18th centaury they started to use clean paper and envelope to put the letter inside.

This is how the art of writing letters was in the past. Nowadays you don’t have to put much effort in writing a letter, all you need is two minutes and a phone number and your message will be delivered at anytime you wish.

The above mentioned could seem strange for us and even funny in someway, but let us not rush with our comments as in the future, who knows, the new technology which seems today as fully developed, might become obselete and an object of fun by others.Ժամանակի  թելադրանքով

Պատրաստեց` Էմմա  Կարապետյանը

Այսօր  դժվար  է  մեր  կանքը  պատկերացնել  առանց  բջջային  հեռախոսների: Ձեռքի  հեռախոսները,  համակարգչային  ծրագրերը, և  կապի  նման  բոլոր  ժամանակակից  միջոցեները  աստիճանաբար  ետ  են   մղում  դարերի  հոլովույթով  մեզ հասած  նամակը: Իսկ  նախկինում  նամակը  հաղորդակցության   կարևոր   և  հետաքրքիր  ձևերից  էր, որը  աստիճանաբար  դուրս  է  գալիս  գործածությունից, և  ամեն  մարդ  չեր  որ  կարող  էր  նամակ  գրել, դա  մի  ամբողջ  արվեստ  էր  համարվում: Իսկ  եթե  նախկինում  նամակ  գրելը  մի  ամբողջ  արվեստ  էր  համարվում, միթե  մեր  այսօրվա  երիտասարդները  մեծ  արվեստագետներ  չեն, չէ  որ  նամակ  գրելը  րոպեների  խնդիր  է, միգուցե  մտածեք  դուք, բնավ  քանի  որ  նախկինում  մարդիկ  երկար  մտածում  էին  ինչ  թուղթ  ընտրել  ինչ  բնաբան, ինչ  ձևավորում  որպեսզի  ստացվի  իրենց  ուզածը և  այդքանից  հետո էլ  թելով կապում  էին,  եզրերն  ամրացնում  մոմե  կնիքով: Ավելի ուշ  կնիքը  սկսեցին  դնել ուղերցի  ծալման  տեղում: Իսկ  18-դարի  վերջում  ծրարի  փոխարեն  օգտագործում  էին  մաքուր  թուղթ, որի  մեջ  էլ  դնում  էին  նամակը:

Անցյալում   այս  էր  նամակ  գրելու   արվեստը: Իսկ  մեր  օրերում  այդքան  ճիգ  ու ջանք գործադրել  պետք  չէ  անհրաժեշտ  է  երկու  րոպե  և  ընդհամենը  մեկ  բան, հեռախոսահամար  և  քո  ուզած  նամակը  քո  ուզած  ժամին  հասցեատրված  է:

Հիրավի  վերը  նշվածը  կարող  է  մեզ  համար  օտար, ու  ինչ  որ  տեղ  նաև ծիծաղելի  թվալ, բայց  մի  րոպե  չշտապենք  դատողություններ  անել, իսկ  ով  ասաց  որ  այսօր  մեզ  համար  կատարելագործված  թվացող  տեխնիկան  ուրիշների  աչքի  ծիծաղի  առարկան  չի  դառնա……


Added: Friday, November 12, 2010
Hits: 4449
Comments: 1
[ Back to Article Index | Post Comment ]


 

Posted by Nanor Mikayelian on Saturday, November 13, 2010

Totally agree... Another disadvantage is that the practicality that sms messages provide us is keeping us from real human communications. For instance, we do not go to weddings anymore, we send a two-word-message and consider it sufficient... where would we be in 10 years? The question raises itself.  
        Print
 
Bookmark and Share


Announcements
Azad-Hye Diary
UAE Armenians


   

Home · News · Forums · Articles · Directory · Links · Downloads · Photos · Services · Diary · Events Calendar · About Us

Copyright © Azad-Hye, 2003-2009. All Rights Reserved.