Middle East Armenian Portal
Home News Forums   Articles   Directory Links Downloads Photos Services Events Calendar About us  
 
Articles > Poetry > Հայաստանի վէրքի երգիչ

 

Poem and song in memory of Khachatur Abovyan.

Khachatur Abovian (October 15 [O.S. October 3] 1809 April 14 [O.S. April 2] 1848 (date disappeared); was an Armenian writer and national public figure of the early 19th century who mysteriously vanished in 1848 and was presumed dead. He was an educator, poet and an advocate of modernization.

Considered as the father of modern Armenian literature, he is best remembered for his novel Verk Hayastani (Wounds of Armenia), which set the trend in both style and genre for subsequent literature. Written in 1841 and published posthumously in 1858, it was the first novel published in the modern Armenian language using the Eastern Armenian dialect instead of Classical Armenian (Wikipedia).

Հայաստանի վէրքի երգիչ՝ Խաչատուր Աբովեան

Հայաստանի վէրքի երգիչ,
Լուսապայծառ Աբովեան,
Խօսում ես մեր սրտի խորքից
Մեզ հետ ես դու յաւիտեան։

Քո սեւ դարում, դու ազգերի
Եղբայրութիւն տենչացիր,
Ազատութեան վառ երգերի
Ոսկէ սերմեր ցանեցիր։

Դու փրկարար քո մեծ ազգին,
Փառքի երգեր ձօնեցիր,
Նրա խիզախ, հզօր հոգին
Անհուն սիրով սիրեցիր։

Երանի թէ մի օր յանկարծ
Քանաքեռից իջնէիր,
Եւ քո սիրած Նորքում կանգնած
Երեւանին նայէիր։

Արեւազարդ զուարթ Նորքից
Գայիր մեր մեծ խնջոյքին,
Եւ քեզ տանջող քո հին վէրքից
Յաւէտ բուժուէր քո հոգին։

Ժողովրդի զաւակն ես դու,
Կորած անյայտ, անդամբան,
Բայց միշտ կ՚ապրես դու մեր սրտում,
Մեր մեծ, անմահ Աբովեան։

Երգ կատարողութեամբ Աւագ Պետրոսեանի՝

 


Added: Wednesday, October 17, 2012
Hits: 3797
Comments: 0
[ Back to Article Index | Post Comment ]


        Print
 
Bookmark and Share


Announcements
Azad-Hye Diary
UAE Armenians


   

Home · News · Forums · Articles · Directory · Links · Downloads · Photos · Services · Diary · Events Calendar · About Us

Copyright © Azad-Hye, 2003-2009. All Rights Reserved.