Middle East Armenian Portal
Home News Forums   Articles   Directory Links Downloads Photos Services Events Calendar About us  
Announcments
 
60
Armenian Church organizing Grabar language courses in Yerevan Saturday, February 05, 2011

The Holy Trinity church of Yerevan (Araratyan Pontifical diocese) is starting a course of Grabar language for the faithful people. Armenian Church has initiated this project for those, who wish to deepen their knowledge of ancient Armenian.

59
Exhibition of contemporary Warli Folk Art of India Saturday, February 05, 2011

Dear IAF Members,

It's our great pleasure to share the invitation with you all for a Painting Exhibition extended by Embassy of India in Yerevan:

You all are cordially invited to an Exhibition organized jointly with Embassy of India in Armenia, Ministry of Culture in cooperation with Indian Council of Cultural Relations and National Gallery of Armenia.

Exhibition of Paintings based on Contemporary Warli Folk Art of India

by Ms. Babita Biswas

which will be held on 10 February, 2011 at 14:00 a.m., at the National Gallery of Armenia.

The exhibition is open from 10 to 20 February, 2011

Working hours 11:00 – 17:00

Address: Republic Square

Thanks and best regards

Rananjay Anand & Ruzanna Ashughyan
INDIA-ARMENIA FRIENDSHIP

Facebook Group

58
ARMENIAInformation Visitor Information center closed until autumn 2011 Friday, December 24, 2010

Dear Colleagues and Friends,

The ARMENIAInformation Visitor Information center would like to thank you for your continuous cooperation and support during the past 10 years and inform you that we will be temporarily closed for the upcoming season.

The new visitor information center will start its operation from September 2011 in a new location.

Meanwhile the tourism team will be available on 5 Mher Mkrtchian Street, via emails help@armeniainfo.am, info@armeniainfo.am and by phone 010542303, 010542306.

We wish you Happy New Year and a Merry Christmas.

ARMENIAInformation Visitor Information Center Team

National Competitiveness Foundation of Armenia
5 Mher Mkrtchyan Str., Suite 706
Yerevan 0010, Republic of Armenia
www.cf.am

57
Stepanavan Youth Center in Armenia Friday, December 10, 2010

Stepanavan Youth Center (SYC) continues its fundraising for a sustainable and impactful project GLOW girls leadership and empowerment project. We need your help to reach our goal of 7850 dollars before 22nd of December!

http://www.globalgiving.org/projects/glow-project-armenia/
 
Please share the link on facebook and ask your friends to contribute!
 
Your tax deductable donation for the GLOW project will impact lives of  400 girls aged 12-16 in regions of Armenia this year.
 
TESTIMONIES

"I gained the self-confidence and belief that nothing was really impossible." (Manushak Avagyan, GLOW Alumna 2008)
 
"It was an eye opening experience for me in terms of personal development and now I know how to effectively plan and pursue towards my education and career goals. This was the first event in my life where I had a chance to meet my peers from all over the country. It empowered me largely. I keep in touch with many of the girls." (Mane Danielyan, Berd, Tavush Marz, GLOW Alumna 2009)

More about Stepanavan Youth Center

56
Yeghia Kayayan publishes Melkonian Educational Institute's album Friday, November 26, 2010

More about Yeghia Kayayan

55
The Armenian Diaspora Symposium in Los Angeles (20 November 2010) Saturday, November 20, 2010

After months of preparation, the USC Institute of Armenian Studies is set to present on 20 November 2010, a one-day symposium on the Armenian Diaspora in its present configuration, focusing on the imperatives and determinants of collective action, and to explore the modalities of achieving it through electoral processes.

The symposium will discuss critically the different methods of transnational cooperation and cohesion, and search for mechanisms that would maximize the legitimacy and efficacy of a pan-diasporan leadership structure.

54
Armenian products exhibition in Aleppo, Syria (24-28 November 2010) Saturday, November 20, 2010

53
Futurism and Armenian culture Friday, November 19, 2010

Kirkor Bldian, author of "Armenian Futurism" is hosted by Haik Hambartsumyan in "Shogakat" TV on 19 November 2010

Ֆուտուրիզմն ու հայ մշակույթը


Այսօր, նոյեմբերի 19-ին, ժամը  22:00 - 22:30, «Շողակաթ» հեռուստաընկերության եթերում դիտեք Հայկ Համբարձումյանի «Թեմա» հաղորդաշարը, որի հյուրն է հայտնի գրող, գրականագետ, «Հայկական Ֆուտուրիզմ» աշխատության հեղինակ Գրիգոր Պըլտյանը:

Հաղորդման թեման`«Ֆուտուրիզմն ու հայ մշակույթը»

19-20-րդ դարում գիտության ու տեխնիկայի բուռն զարգացման, կյանքի արագացման ու դասական արվեստների որոշակի ճգնաժամի հետևանքով, առաջացավ արագ զարգացող ու փոփոխվող իրականությունը արվեստի նոր ձևերով ու լեզվով արտացոլելու խնդիր: Ստեղծվեցին նոր ու ծայրահեղ մշակութային-գրական ուղղություններ, որոնք կոչված էին հնի մերժման ճանապարհով նոր գեղեգիտություն ստեղծել: Հայ իրականությունը թեև տարբեր պատճառներով զրկված էր նոր մշակութային ուղղություններն հիմնավորապես ու տևականորեն իրացնելու հնարավությունից, սակայն 20-րդ դարասկզբի հայ մշակույթի երեք կենտրոններում` Երևանում, Կ.Պոլսում և Թիֆլիսում ` երեք խոշոր դեմքերի` Եղիշե Չարենցի, Հրանտ Նազարյանցի, Կարա Դերվիշի և նրանց շրջապատող գրողների, նկարիչների, ճարտարապետների ստեղծագործություններում որոշակիորեն իրացվեցին ֆուտուրիզմ-ապագայապաշտության տարրեր: Ինչ ազդեցություն են ունեցել նոր գրական-մշակութային ուղղությունները մեր մշակույթի զարգացման վրա, արդյոք հայ մշակույթն այդպիսի ազդեցությունների ենթարկվում է:

52
Yerkir Media about Kessab Tuesday, November 16, 2010

Հետեւեցէ՛ք ԵՐԿԻՐ ՄԵՏԻԱՅԻ, «ԵՐԿԻՐՆ ԱՅՍՕՐ» լրատուական հաղորդումին

17 ՆՈՅԵՄԲԵՐ 2010ին, Սուրիոյ ժամով՝ ժամը 12.00ին, 13.00-ին, 18,00ին,23.00

ՔԵՍԱՊԻ ՄԻԱՑԵԱԼ ՄԻՈԻԹԵԱՆ 100 ԱՄԵԱԿԻՆ մասին տեսանիւթ

Երկիր մետիա արբանեակային հեռուստակայան

ԵՐԿԻՐ ՄԵՏԻԱՅԻ ՀԱԼԷՊԻ ԳՐԱՍԵՆԵԱԿ

51
Indian Cultural Night 2010 in Armenia Friday, November 05, 2010
Dear IAF Members,

As most of you might be aware that INDIA-ARMENIA FRIENDSHIP is supporting the Indian students in Yerevan organizing an event INDIAN CULTURAL NIGHT 2010 to be held on 13th November. This will be a scintillating cultural feast with a great opportunity to get together and know each other.

If you want to feel the cultural extravaganza along with delicious food and dance party, you are welcome to INDIAN CULTURAL NIGHT 2010. It is a non profit event organized by Indian students in Yerevan supported by IAF.

Highlights of the program are:
...Cultural performances by Indian students in Yerevan.
Indian - Armenian cultural performances
Indian Cuisine (included in ticket)
Open dance floor party

Chief Guest - Honorable Ambassador of India to Armenia Mr. Achal K. Malhotra
Special guests -Vice rector and Dean, Yerevan State Medical University
Media Partner - A1+TV

TIME: Saturday, November 13 at 7:00pm - November 14 at 2:00am
PLACE: Yerevan, Valenisia complex

TICKET SALES HAS STARTED ALREADY!!!!

EARLY BIRD DISCOUNT TICKET - 3500 DRAMS

TICKETS ARE COSTLY ON THE EVENT DAY

INDIA-ARMENIA FRIENDSHIP encourages you to be a part of this beautiful event.

Please respond with this RSVP link:
http://www.facebook.com/event.php?eid=158840854154175

For more information contact with us: India.Armenia@gmail.com

Wish you all a very happy and joyful Diwali.
Long live INDIA-ARMENIA FRIENDSHIP.
50
Development and Implementation of Strategy Plan in Organizations Sunday, October 31, 2010

“Ռազմավարական պլանի մշակում և իրականացում ” թեմայով սեմինար

Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի Բիզնես Դպրոցը և “Key Solutions LLC” խորհրդատվական ընկերությունը կազմակերպում են “Ռազմավարական պլանի մշակում և իրականացում ” թեմայով սեմինար:

Սեմինարի նպատակը.
Արդյունավետ ռազմավարական ծրագրի մշակում և իրականացում ցուցանիշների հավասարակշռված համակարգի օգտագործման միջոցով:

Սեմինարի համառոտ նկարագրությունը.
Ռազմավարության մշակման գործընթացը, բաժնետերերի նպատակները, SWOT վերլուծություն, ցուցանիշների հավասարկշռված համակարգ, ռազմավարության և աշխատավարձի կապը:

Սեմինարի ավարտին մասնակիցները կկարողանան Իրականացնել SWOT-վերլուծություն` հաշվարկներով, կազմել ռազմավարական քարտեզ, մշակել ցուցանիշների հավասարակշռված համակարգ ինչպես ընկերության մակարդակով, այնպես էլ` աշխատակիցների:

Սեմինարի մեթոդաբանությունը.
Տեսության համառոտ ներկայացում, օրինակների քննարկում, խմբերով հանձնարարության կատարում, կատարված աշխատանքի ներկայացում, արդյունքների քննարկում:

Սեմինարը անց է կացվելու` 2010 թվականի նոյեմբերի 8-ից 9-ը, ժամը` 18:30-ից մինչև 21:00:

Սեմինարը վարում է` Դավիթ Սահակյան, Ֆիզմաթ գիտ.թեկնածու,

Կրթությունը.
ԵՊՀ, Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա ֆակուլտետ:

Աշխատանքային փորձը.
16 տարվա դասավանդման փորձ (Երևանի պետական համալսարան, Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարան),
12 տարվա ֆինանսաբանկային համակարգի և կառավարչական աշխատանքի փորձ (ՀՀ ԿԲ, ՎՏԲ-Հայաստան բանկ, Ինեկոբանկ, Անտարես հոլդինգ, Հայփոստ):

Անցել է վերապատրաստում.
Արժույթային Միջազգային Հիմնադրամ, ԱՄՆ, 2004
“ԲԻԳ-Պետերբուրգ” ընկերություն` “Բիզնես-ինժինիրինգ” դասընթաց, Ռուսաստան, 2005
Կաց Բիզնես-դպրոց, Պիցբուրգի համալսարան, ԱՄՆ, 2008
Հարվարդի համալսարան, ԱՄՆ, 2010

Սեմինարի արժեքն է` 35,000 ՀՀ դրամ: Այն ներառում է ընդմիջումների և մեթոդական նյութերի արժեքը: 3 և ավելի մասնակցի դեպքում կտրամադրվի 10% զեղչ:

Սեմինարի ավարտին ունկնդիրներին տրամադրվում է սերտիֆիկատ:

Սեմինարին մասնակցելու համար անհրաժեշտ է crm@keysolutionsllc.org հասցեով ներկայացնել սահմանված կարգով լրացված հայտ (կցված է նամակին):

Մանրամասն տեղեկությունների համար կարող եք զանգահարել (010) 26-74-91, (098) 11-15-19 կամ (091) 888-KEY (539) հեռախոսահամարներով:

Դուք կարող եք նաև պատվիրել տվյալ սեմինարը միայն Ձեր ընկերության աշխատակիցների համար: Տվյալ դեպքում սեմինարը կկազմակերպվի Ձեր գործունեությանը և աշխատակիցների մասնագիտական որակավորմանը համապատասխան:

49
Activities in Cactus Restaurant in Yerevan Tuesday, October 26, 2010

Տեղեկացնում ենք, որ այսուհետ ցանկության դեպքում դուք կարող եք պարբերաբար ծանոթանալ “ Pequeno Cactus” ռեստորանի նորություններին, տեղեկանալ զանազան միջոցառումների, զեղչերի և անակնկալների մասին:

Յուրաքանչյուր շաբաթ և կիրակի օրերին մասնակցեք “Salsa Dancing Party”- ներին և բացարձակ անվճար սովորեք պարել Salsa, Rumba, Bachata:

Լրացուցիչ տեղեկությունների համար՝ http://www.facebook.com/event.php?eid=140623169318068
Ուրախ և տոնական տրամադրությունն ապահովված է:

“Pequeno Cactus” ռեստորանը երկուշաբթիից ուրբաթ, ժամը 12:00-ից մինչև 16:00-ը հրավիրում է լանչի` ընդամենը 1950 դրամով: Ուսանողները կստանան 10% զեղչ:

Հասցե` ՀՀ, Երևան 0002, Մաշտոցի պողոտա 42
Հեռ.: (+374 10) 549-949, 547-747

Միացեք մեզ Facebook-ում`
http://www.facebook.com/group.php?gid=149144118443118
http://www.facebook.com/pages/Cactus-Restaurant/105126486195118

48
Areni village hosts Wine Festival 2010 Friday, October 15, 2010

Հարգելի գործընկերներ,

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունը, ՀՀ Վայոց Ձորի մարզպետարանը և Արենիի գյուղապետարանը 2010 թվականի հոկտեմբերի 17-ին նախատեսում է “Գինու փառատոնի” անցկացում:

Փառատոնի շրջանակներում օտարերկրյա զբոսաշրջիկների համար նախատեսվում է մրցույթի անցկացում` լավագույն գինու պիտակի էսքիզ “Հայաստանը իմ աչքերով” խորագրով:

Մրցույթի հաղթողին կշնորհվի մրցանակ` “Villa Delenda” B&B-ում երեք գիշերի անցկացում, ինչպես նաև կթողարկվի 500 շիշ գինի տվյալ պիտակով:

Գինու ավանդական փառատոնը կմեկնարկի հոկտեմբերի 17-ին ժամը 12:00–ին ՀՀ Վայոց Ձորի մարզի Արենի գյուղում:

Մանրամասների համար զանգահարել`00374 (0)10542303

News item provided by Gayane Dallakyan

47
USC Symposium on Armenian Diaspora Unity Sunday, October 03, 2010

USC logoThe University of Southern California Institute of Armenian Studies is planning a symposium titled "The Armenian Diaspora: Elective Leadership & Worldwide Structure," with the purpose of identifying strategies to promote Armenian unity.

The daylong symposium will take place on Saturday, November 20, at USC’s Town and Gown.

Speakers at the conference are: Gov. George Deukmejian; former U.S. Ambassador to Armenia John Evans; attorney Mark Geragos; California Courier publisher Harut Sassounian; journalist/author Mark Arax; Prof. R. Hrair Dekmejian, USC; Prof. Stephan H. Astourian, University of California, Berkeley; Dr. Gaidz Minassian, Foundation for Strategic Research in Paris; Archalus Tcheknavorian-Asenbauer, Senior Advisor, United Nations, Vienna; Prof. Levon Marashlian, Glendale Community College; and Prof. Andrew Demirdjian, California State University, Long Beach.

The presenters at the symposium will explore the possible establishment of a unity framework that could represent Armenians worldwide, except those in Armenia and Artsakh, who already have elected governments. Such a collective body of elected representatives could legitimately claim to represent Diaspora Armenians.

"Armenians are great believers in unity. Actually, they are obsessed with it. Yet, despite all the talk about unifying the Armenian people, writing fiery poems and singing patriotic songs about the benefits of unity, this most cherished dream remains elusive. Even in perilous times, Armenians have remained at odds and marched to the beat of different drummers," says Harut Sassounian, publisher of the California Courier.

A transnational organization could create for the first time an elected leadership with political and economic clout capable of promoting Armenian interests, preserving cultural values and defending Armenian rights.

The symposium is open to the public and will take place from 9:30 a.m. to 4:30 p.m., on the USC Campus. Complimentary breakfast and lunch will be served, and refreshments will be provided throughout the day.

For reservations or further information, please contact the USC Institute of Armenian Studies: armenian@college.usc.edu.

46
Pan-Armenian Nature Painting Contest Monday, September 13, 2010

Join the creative movement: use pencil, brush and colors to save Armenia’s precious nature.

The Pan-Armenian Nature Painting Contest calls all Armenian children and youths in the country as well as abroad to participate in a contest for the most beautiful nature paintings.

At the same time it is an initiative to encourage young Armenians worldwide to unite and raise their voices for the preservation of their motherland’s unique natural heritage.

In 2008 the nature painting competition took place for the first time. Since then the event has grown bigger year after year.
In 2010 the outreach is expanded on a global scale. The young winners of the Pan-Armenian Nature Painting Contest are chosen by an independent jury according to age categories.

The winners from Armenia and abroad will be awarded with various prizes.

The best painters from abroad have the chance to win a trip to Armenia.

Moreover everybody all over the world can vote for his favorite painting via the webpage: www.paintingday.sunchild.org

The young painters who get the most votes will receive special prizes.

FPWC 48, Fizkulturnikneri
Aygestan 0070
Yerevan
Armenia

Phone: +374 10 55 52 09
Mail:
paintingday@sunchild.am
www.paintingday.sunchild.org

Posted by Satenik Sargsyan

45
CNN International to feature Armenia's Tatev revival project Sunday, September 05, 2010

Story focuses on world’s longest aerial tramway set to open 16  October 2010 in Southern Armenia.

CNN International will feature this weekend the story of a groundbreaking effort underway in Armenia that will bring to life its greatest ancient monastery and spur the revival of tourism and development throughout the country.

The segment, produced by Yerkir Media for broadcast on CNN, will present the massive $50-Million Tatev Revival Project to the international arena and share with viewers worldwide the project’s ambitious vision to construct the world’s longest aerial tramway.

The report by Yerkir Media correspondent Gayane Avetisyan will air on CNN International on the following dates and times:

Friday, Sept. 3: 10:30PM PST
Saturday, Sept. 4: 6:30 AM PST
Sunday, Sept. 5: 6:30 PM PST
Monday, Sept. 6: 1:30 AM PST
Tuesday, Sept. 7: 8:30 PM PST

It will also be available online Monday at http://www.cnn.com/worldview

Spearheading the massive $50-million Tatev Revival Project is the National Competitiveness Foundation of Armenia. This public-private partnership is set to officially launch the Project on October 16 with the grand opening of the $13 million aerial tramway. Under construction since last fall, this 3.5-mile tramway will link Armenia’s main regional highway to the village of Tatev and allow visitors to bypass a 90-minute drive in and out of the rocky Vorotan River Gorge to reach the monastery.

Asbarez columnist Paul Chaderjian was in Tatev this summer to report on the project and the groundbreaking event. His report, published on August 4, 2010, is titled ‘Tatev Revival Project Grand Opening in the Fall of 2010’

Chaderjian also wrote a personal travelogue about his visit to the village of Tatev and his interactions with its villagers in our “Three Apples” column titled, ‘Seat of the Armenian Soul on July 9, 2010.

Source: www.asbarez.com

44
Armenian Cultural Days in Egypt Friday, September 03, 2010
Inauguration of the Armenian Cultural Days in Egypt will start with the concert of "Tatoul Altounian" Armenian National Song and Dance Ensemble. During the 72 years of gorgeous history, the ensemble named after its founder and first master, professor Tatoul Altounian, had conquered many glorious peaks, performed on all continents, presenting to the world its unique and bright features, traditional Armenian songs, dances and musi...cal instruments, luxurious national dresses in other words – the entire richness of Armenian culture.

Entrance by invitations

Invitations are available at the Embassy of Armenia in Cairo

Address: 20 Mohamed Mazhar St., Zamalek
Phone: 2737 4159, 2737 4157
Fax: 2737 4158
Call from 9.00 am – 3.00 pm

Your entry is kindly requested half an hour before the performance.

Other Concerts:
Damanhour - 20.09.2010, Damanhour Opera House, 8.00pm
Alexandria - 21.09.2010, Sayed Darwish Opera House, 8.00pm

Tatul Altunian Song Dance Ensemble was established in Yerevan, Armenia, in 1938. It was the first ensemble to present Armenian national dance in Diaspora. The head of the ensemble is Jirayr Altunian and the director is Ashot Tigranyan. Currently there are 100 people in the ensemble.

43
Shanghai on Armenian Independence Day Friday, August 20, 2010

Dear fellow Armenians from China and all around the world,
 
The Armenian community of China will witness a very special Armenian Independence Day this coming September 21, 2010.
What better way of celebrating than having that day be officially Armenia's day at the Shanghai World Expo.
For this historic occasion, a 90 person strong official delegation from Armenia will be in Shanghai including many artistic celebrities as Djivan Gasparian and the Armenian Navy Band.

There will be various Armenian performances at the Expo that day from 10am to 9pm.
 
The Armenian Community of China, commonly known as ChinaHay, will be organizing the evening dinner and after party with more than 200 Armenians, probably the largest number of Armenian at the same place on Chinese soil in recent years!
The Ambassador of the Republic of Armenia to China, Mr. Armen Sargsyan, would like to invite all the Armenians, from all the corners of the globe, to join us to celebrate this historical day.

More details will follow shortly but make sure to mark down September 21th 2010 in your calendars.

RSVP before August 25th , we look forward to seeing you all soon at the Armenian pavilion in the Shanghai Expo!
 
Lavakooyn Makhtankner,
The Chinahay Team

contact(@)chinahay(dot)com

42
New internet radio channels added to Azad-Hye radio Saturday, June 12, 2010

Since 2008 Azad-Hye has introduced its internet radio channels, starting from the main one and adding more and more specialized channels every year. Currently we have the following channels:

Main Channel

Poetry Channel

Channel dedicated to the Armenian Genocide

Channel dedicated to the First Republic

Send your song to add to the list.

41
Current State of Instruction of Western Armenian in the Diaspora Thursday, May 27, 2010

Pan-Armenian Conference: “Current State of Instruction of Western Armenian in the Diaspora”. Yerevan, July 3-5, 2010

The pan-Armenian conference on “Current State of Instruction of Western Armenian in the Diaspora” will be held in Yerevan on July 3-5, 2010.

We call on all experts of Western Armenian to take part in the discussions on the current state of instruction of Western Armenian and the creation of a unified pan-Armenian textbook in Western Armenian, as well as prepare reports upon desire.

The conference is organized by the RA Ministry of Diaspora.

Page : 1 2 3 4 5
 
Bookmark and Share


Announcements
Azad-Hye Diary
UAE Armenians   

Home · News · Forums · Articles · Directory · Links · Downloads · Photos · Services · Diary · Events Calendar · About Us

Copyright © Azad-Hye, 2003-2009. All Rights Reserved.